PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Els Evers Coaching en Training kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Els Evers Coaching en Training, en/of omdat u deze zelf via email, telefoon of app of bij het invullen van een contactformulier op de website, aan Els Evers Coaching en Training verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Els Evers Coaching en Training kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Geslacht
– Uw adresgegevens
– Geboortedatum en -plaats
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Inhoud van communicatie

WAAROM ELS EVERS COACHING EN TRAINING GEGEVENS NODIG HEEFT

Els Evers Coaching en Training verwerkt uw persoonsgegevens voor:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen, waaronder facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

GRONDSLAG

Els Evers Coaching en Training verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u, of een (met uw medeweten) met derden gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het uitvoeren van een coachtraject of training en/of het opmaken van een offerte/factuur voor deze diensten.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Els Evers Coaching en Training hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

HOE LANG ELS EVERS COACHING EN TRAINING GEGEVENS BEWAART

Els Evers Coaching en Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Daarnaast worden de aangemaakte facturen waarop uw gegevens vermeld staan minimaal 7 jaar na aanmaken bewaart, conform art. 52 – Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

DELEN MET ANDEREN

Els Evers Coaching en Training verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit door Els Evers Coaching en Training worden doorverkocht of verstrekt aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Els Evers Coaching en Training worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Els Evers Coaching en Training gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

GOOGLE ANALYTICS

Els Evers Coaching en Training maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. U kunt deze vinden middels de volgende link: https://policies.google.com. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Els Evers Coaching en Training te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Els Evers Coaching en Training heeft hier geen invloed op. Els Evers Coaching en Training heeft Google geen toestemming gegeven om via Els Evers Coaching en Training verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar els@everscoaching.nl. Els Evers Coaching en Training zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Els Evers Coaching en Training, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

Els Evers Coaching en Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Els Evers Coaching en Training maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Uw gegevens worden niet op een online server opgeslagen maar op en lokale, beveiligde PC.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Els Evers Coaching en Training verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Els Evers Coaching en Training op via els@everscoaching.nl. www.nl is een website van Els Evers Coaching en Training.

CONTACTGEGEVENS

Els Evers Coaching en Training is als volgt te bereiken:
Postadres: Luchiesweg 6, 7917 TL Geesbrug
Telefoon: +31 6 12902108
E-mailadres: els@everscoaching.nl

Els Evers Coaching en Training is onderdeel van het bedrijf Evers Mediation en Coaching, vennootschap onder firma.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59934603